Oferta

Usługi księgowe:

• outsourcing księgowości
• księgi handlowe (pełna księgowość)
• podatkowa księga przychodów i rozchodów (książka podatkowa)
• ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt)
• rozliczenia dla celów podatku od towarów i usług (ewidencja VAT)
• zasady polityki rachunkowości, zakładowy plan kont
• sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
• sprawozdania na potrzeby GUS
• rozliczenia fundacji i stowarzyszeń

Usługi kadrowo – płacowe:

• outsourcing kadr i płac
• pełna dokumentacja kadrowa wraz z aktami osobowymi
• dokumentacja związana z umowami cywilnoprawnymi: zlecenia, o dzieło
• lista płac oraz rachunki do umów cywilnoprawnych
• sporządzamy oraz dostarczamy do ZUS i US obowiązkowe deklaracje i rozliczenia
• dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników (zaświadczenia o zatrudnieniu, o dochodach, itp.)

Pozostałe usługi:

• pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
• rozliczenia roczne dochodów polskich i zagranicznych
• rejestracja podmiotu jako podatnika VAT UE (VAT unijny)